Dwie Podkowy - Polityka Prywatności - Agroturystyka Nad Morzem

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Agroturystyka „Dwie Podkowy” Renata Kubiak

 Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z wyrażeniem przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przekazaniem danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z zawartą z Panią / Panem umową, niniejszym informuję iż:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych jest: Agroturystyka „Dwie Podkowy” Renata  Kubiak, siedziba: Nowielice 18A, 72-320 Trzebiatów, e-mail: rezerwacja@dwiepodkowy.com, telefon: 91 38 70 610, 693 867 866.

 1. Odbiorcy danych osobowych, podmioty przetwarzające.

Dostęp do Państwa danych poza Administratorem będzie mieć Procesor: Renata Kubiak, Tel. 693867866, e-mail: rezerwacja@dwiepodkowy.com.

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Administrator nie powołał dobrowolnie Inspektora Ochrony Danych (IOD), ani przepisy nie nakładają na Administratora obowiązku powołania IOD.

 1. Cel przetwarzania danych.

Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich,
 2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez administratora w związku z poniesioną przez administratora szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do administratora,
 3. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 4. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa:

 1. pozyskanych przez Administratora jest umowa o świadczenie usług hotelarskich,
 2. wykorzystywanych w celu nawiązania kontaktu drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie internetowej administratora jest zgoda Gościa. Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Prowadzącego działalność gospodarczą jest wykonanie obowiązku prawno-podatkowego ciążącego na Administratorze, określającego zakres danych, jakie musi zawierać faktura.
 5. Okres, przez który dane będą przechowywane.

Dane będą przechowywane przez Administratora:

 1. do zakończenia wykonywania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową,
 2. do zakończenia wykonywania umowy, a następnie do ustania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wstawiono fakturę.
 3. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie. Ponadto podanie przez Gości prowadzących działalność gospodarczą jest konieczne do wykonania przez Administratora ciążącego na nim  obowiązku prawno-podatkowego, określającego zakres danych, jakie musi zawierać faktura/rachunek za świadczone usługi, z zastrzeżeniem, iż podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury.

 1. Informacja o profilowaniu.

Państwa dane nie są wykorzystywane do profilowania ani zautomatyzowanych decyzji.

 1. Dostęp.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.dwiepodkowy.com/.

Visit Us On Facebook